Algemene Voorwaarden

Versie: oktober 2021

Algemene voorwaarden van de pitchcoach

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt en betekenen zij het volgende (tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven):

 

 • De Pitchcoach: De Pitchcoach (gevestigd en kantoorhoudende te (3543 BR) Utrecht, aan de Operettelaan 749, KVK-nr.: 77354168), biedt diensten aan op het gebied van coaching, training, public speaking, cabaret en/of aanverwante werkzaamheden onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
 • Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan De Pitchcoach opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.
 • Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en De Pitchcoach tot het verlenen van Diensten door De Pitchcoach ten behoeve van Opdrachtgever.
 • Deelnemer: De natuurlijke persoon die door De Pitchcoach wordt getraind of gecoacht.
 • Partijen: De Pitchcoach en Opdrachtgever.
 • Diensten: Alle werkzaamheden, in welke vorm ook, die De Pitchcoach ten behoeve van opdrachtgever verricht.
 • Derde: Een externe partij, niet zijnde De Pitchcoach of Opdrachtgever.
 • Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77354168.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen De Pitchcoach en een Opdrachtgever waarop De Pitchcoach deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle Overeenkomsten met De Pitchcoach, voor de uitvoering waarvan Derden moeten worden ingeschakeld.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Als een of meer bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de andere bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. De Pitchcoach en Opdrachtgever zullen dan overleggen om nieuwe, vervangende, bepalingen van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 5. Als er zich een situatie voordoet waar deze Voorwaarden geen oplossing bieden, dan zijn de afspraken uit de Overeenkomst bindend. Op het moment dat er geen sprake is van een Overeenkomst, gelden de schriftelijk gemaakte afspraken of verbintenissen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door De Pitchcoach gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig voor een periode van 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. De Pitchcoach is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk of via e-mail binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat de Opdrachtgever een opdracht (schriftelijk) heeft bevestigd of als De Pitchcoach aan de Opdrachtgever schriftelijk te kennen geeft dat zij de training/coaching etc. heeft ingepland op een bepaalde datum.
 4. Als de aanvaarding door de Opdrachtgever (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding/offerte opgenomen aanbod, is De Pitchcoach daar niet aan gebonden. De Overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Pitchcoach schriftelijk anders verklaart.
 5. De Pitchcoach kan niet aan haar aanbiedingen/offertes worden gehouden, als de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding/offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Aanvullingen of wijzigingen op een aanbieding van De Pitchcoach zijn pas geldig, nadat deze schriftelijk door De Pitchcoach zijn aanvaard.
 7. De Pitchcoach is pas gebonden aan mondelinge afspraken, nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Pitchcoach zal de Overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan De Pitchcoach aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn) voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan De Pitchcoach worden verstrekt.
 3. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Pitchcoach zijn verstrekt, heeft De Pitchcoach het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan De Pitchcoach ter beschikking heeft gesteld.
 4. De Pitchcoach is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. De Pitchcoach wordt betaald voor haar inspanningen. Dat houdt onder andere in dat de Opdrachtgever ook gehouden is om de Pitchcoach te betalen indien het door de Opdrachtgever gewenste resultaat (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het aantrekken van nieuwe klanten en/of opdrachten) niet behaald wordt.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst | Verschuiving van data

 1. Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst binden De Pitchcoach alleen maar als zij door De Pitchcoach schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan De Pitchcoach een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, als dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Als een vast honorarium is overeengekomen, zal De Pitchcoach daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. Vastgelegde dagen worden bij verschuiving korter dan 2 weken van tevoren gefactureerd tegen 50% van de factuurprijs.

Artikel 6. Uitvoeringstermijn

 1. De door De Pitchcoach in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de Opdrachtgever opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nooit als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet de Opdrachtgever De Pitchcoach derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. De Pitchcoach is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk, voordat de werkzaamheden aanvangen, te factureren.
 3. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan De Pitchcoach de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

Artikel 7. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat:
  1. de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens c.q. inlichtingen telkens in de door De Pitchcoach gewenste vorm en op de door De Pitchcoach gewenste tijdstippen aan De Pitchcoach ter beschikking worden gesteld;
  2. er een veilige, gezonde werkomgeving is voor de medewerkers van De Pitchcoach conform wet- en regelgeving;
  3. alle relevante informatie, toegang en assistentie aanwezig is die De Pitchcoach redelijkerwijs nodig heeft om de Overeenkomst zonder onderbreking te verlenen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot geschikte kantoor-/vergaderruimten en faciliteiten;
  4. De Pitchcoach zo spoedig mogelijk mededelingen ontvangt over alles dat invloed kan hebben op de veiligheid, risico’s en/of verplichtingen van De Pitchcoach uit hoofde van de Overeenkomst of dat kan leiden tot een stijging van de door De Pitchcoach gemaakte kosten.
  5. Gebouwen of terreinen, waarin, waaraan of waarop het werk moet worden uitgevoerd ter beschikking wordt gesteld aan De Pitchcoach;
 2. De dienstverlening die door De Pitchcoach krachtens de Overeenkomst aan de Opdrachtgever geleverd wordt, mag slechts worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden. Bovendien mogen deze slechts worden aangewend op zodanige wijze dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van Derden, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, rechten van intellectueel eigendom.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart De Pitchcoach van eventuele aanspraken van Derden die verband houden met de manier waarop de Opdrachtgever gebruik maakt van de door De Pitchcoach geleverde dienstverlening.
 4. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, mag De Pitchcoach de uitvoering van de Overeenkomst op schorten tot het moment dat de Opdrachtgever wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 8. Honorarium

 1. Partijen komen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeen.
 2. Er geldt een toeslag voor werkzaamheden die in de weekenden en op nationale feestdagen worden verricht. Deze toeslag bedraagt 25% op het honorarium.
 3. Zakelijke reiskosten (auto; trein: 1e klas; vliegtuig: business class), parkeerkosten, verblijfskosten en andere kosten die redelijkerwijze gemaakt worden tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst, worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 4. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en wordt voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden in rekening gebracht.
 5. De Pitchcoach heeft het recht om het overeengekomen honorarium/tarieven te verhogen of vermeerderen als De Pitchcoach meer diensten levert dan dat Partijen in de Overeenkomst hebben vastgelegd (‘meerwerk’). De Pitchcoach zal de Opdrachtgever van deze voorgenomen verhoging/vermeerdering vooraf op de hoogte brengen. De reden van prijsverhoging wordt ook op de factuur vermeld.
 6. De door De Pitchcoach opgegeven prijs voor de te verrichten werkzaamheden geldt uitdrukkelijk voor de werkzaamheden conform de overeengekomen specificaties.

Artikel 9. Betaling en incasso

 1. Betaling vindt plaats voorafgaand aan de door De Pitchcoach opgegeven datum waarop zij met de uitvoering van de werkzaamheden zal beginnen, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de factuurdatum. Er wordt betaald op een door De Pitchcoach aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Verschuldigde bedragen worden door Opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige korting of verrekening, alsmede tot opschorting van betaling over te gaan. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting eveneens niet op.
 2. De Pitchcoach heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Pitchcoach kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De Pitchcoach kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.  
 3. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan De Pitchcoach verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.  
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever met een minimum van 150 euro.  Over de vervallen facturen is een boeterente verschuldigd van 1% per maand.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van De Pitchcoach op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Garantie van De Pitchcoach | Klachten

 1. De Pitchcoach garandeert dat een perfecte pitch enthousiasme bij de pitchgever en de ontvanger losmaakt als de pitchgever haar aanwijzingen opvolgt. Als dat niet in één sessie lukt, dan verzorgt De Pitchcoach kosteloos een extra sessie.
 2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, maar in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden mondeling en/of schriftelijk te worden gemeld aan De Pitchcoach. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Pitchcoach in staat is adequaat te reageren.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal De Pitchcoach slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.
 4. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever jegens De Pitchcoach niet op.

Artikel 11. Annulering

 1. Elke verhindering (ongeacht de oorzaak hiervan), waardoor de Opdrachtgever over wil gaan tot annulering van de Overeenkomst, ligt geheel in de risicosfeer van Opdrachtgever.
 2. Kosteloos annuleren is mogelijk tot 6 weken voor aanvang van de training/coaching. Bij annulering tussen 6 en 2 weken voor aanvang is 50% verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken is het hele bedrag verschuldigd, tenzij er sprake is van overmacht. Annulering moet telefonisch of per e-mail plaatsvinden.
 3. Bij ontvangst van de verklaring om tot annulering over te gaan, zal De Pitchcoach een bevestiging sturen met betrekking tot de ontvangst van die verklaring.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. De Pitchcoach en Opdrachtgever zijn bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement (wordt) aangevraagd, of indien ten aanzien van de Opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard, bovendien in alle gevallen, waarin de Opdrachtgever serieus rekening moet houden met de mogelijkheid zijn verplichtingen jegens De Pitchcoach niet na te kunnen komen, is de Opdrachtgever gehouden De Pitchcoach daarvan terstond telefonisch in kennis te stellen en deze kennisgeving schriftelijk te bevestigen.
 3. Indien de Opdrachtgever, om welke redenen dan ook, niet aan zijn verplichtingen voldoet, is De Pitchcoach, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en hetgeen de Opdrachtgever op dat tijdstip verschuldigd is, onmiddellijk in het geheel op te eisen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Indien De Pitchcoach aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien De Pitchcoach aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Pitchcoach beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en datgene van de Overeenkomst dat daadwerkelijk door De Pitchcoach is uitgevoerd. 
 1. De aansprakelijkheid van De Pitchcoach is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. 
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Pitchcoach aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan De Pitchcoach toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene Voorwaarden.
 3. Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan de Opdrachtgever is gefactureerd, moet in voornoemde tekst van dit artikel voor “factuurbedrag” te worden gelezen ‘de overeengekomen vaste prijs’ of ‘gangbare tarief’ dat aan de Opdrachtgever in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen. 
 4. De Pitchcoach is nooit aansprakelijk voor andere schade dan hiervoor genoemd en indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, goodwill en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De Pitchcoach is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens.
 6. De Pitchcoach is nooit aansprakelijk voor eventuele tekortkoming en/of schade van of door Derden.
 7. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Pitchcoach of haar ondergeschikten.
 8. Opdrachtgever vrijwaart De Pitchcoach ter zake van alle aanspraken van Derden tot vergoeding van schade.

Artikel 14. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Bij overmacht heeft De Pitchcoach het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan elke onvoorziene omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichting van De Pitchcoach redelijkerwijs niet kan worden verwacht. Omstandigheden zoals brand, ongeval, ziekte, pandemie, overheidsmaatregelen, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, belemmeringen door Derden, stremming vervoer, sabotage, molest, door beide partijen onvoorziene technische complicaties of andere omstandigheden waarop De Pitchcoach geen invloed heeft, komen in aanmerking.
 3. Indien De Pitchcoach door intreden van overmacht genoodzaakt is de Overeenkomst te staken, behoudt zij wel het recht op vergoeding van de diensten die reeds zijn verleend en de kosten die reeds zijn gemaakt en betaalde voorschotten.

Artikel 15. Intellectuele eigendom 

 1. De Pitchcoach behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De Pitchcoach heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis, informatie en data ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van Derden wordt gebracht. 
 2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van De Pitchcoach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan Derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door De Pitchcoach verstrekt zijn. 
 1. Opdrachtgever vrijwaart De Pitchcoach voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van Derden.
 2. Als De Pitchcoach een formele aanbeveling ontvangt (bijvoorbeeld via LinkedIn), dan mag De Pitchcoach deze aanbeveling ook op haar andere social media-kanalen en in brochures gebruiken. Opdrachtgever wordt daarvan altijd op de hoogte gesteld. 

Artikel 16. Privacy en geheimhouding 

 1. Alle materialen (zoals, maar niet uitsluitend: hand-outs, templates en video’s) zijn alleen bestemd voor de Deelnemers en mogen zonder de schriftelijke toestemming van De Pitchcoach niet worden overgedragen aan Derden. Dit geldt ook voor Derden die werkzaam zijn binnen het bedrijf van de Opdrachtgever (of de daaraan gelieerde vennootschappen). Voor het gebruik van de in dit lid bedoelde materialen voor toolboxen, interne opleidingen, webinars etc. is een aparte licentie overeenkomst nodig.
 2. De Pitchcoach voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens op haar rusten. De Pitchcoach zal zorgdragen voor technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.  
 3. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de actuele wet- en regelgeving zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Opdrachtgever zal De Pitchcoach alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.  
 4. Opdrachtgever vrijwaart De Pitchcoach voor alle aanspraken van Derden die tegen De Pitchcoach mochten worden ingesteld wegens een niet aan De Pitchcoach toe te rekenen schending van bij of krachtens de actuele wet- en regelgeving waaronder begrepen maar niet uitsluitend de geldende privacywetgeving.  
 5. Opdrachtgever vrijwaart De Pitchcoach voor alle aanspraken van Derden, waaronder overheidsinstellingen, die tegen De Pitchcoach mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen. 

Artikel 17. Boete 

Indien Opdrachtgever één of meerdere verplichtingen, zoals vastgelegd in artikelen 15 en 16 niet nakomt, is hij een direct opeisbare boete van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) verschuldigd aan De Pitchcoach, onverminderd het recht van De Pitchcoach de meerdere schade van Opdrachtgever te vorderen. 

Artikel 18. Toepasselijk recht, forumkeuze

 1. Op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten/Overeenkomsten (inclusief deze Voorwaarden) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze algemene Voorwaarden of de aanbiedingen, offertes, opdrachten/Overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar De Pitchcoach is gevestigd.
 3. De Pitchcoach is bevoegd, in afwijking van het hiervoor bepaalde, om zich tot de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Opdrachtgever te wenden.
 4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19. Vindplaats en wijziging Voorwaarden 

 1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer: 77354168.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met De Pitchcoach.
 3. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 
 4. De Pitchcoach is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de Opdrachtgever besproken.   

Bedankt voor Je inschrijving